You Are Viewing

Algemene voorwaarden

Amsterdam, 01-01-2016
Handelsnaam: Blusbus
Bedrijfsbevoegdheid: J.A.D.M. Erkens
Overtoom 232-1
1054 HZ Amsterdam
GSM: 06-27070916
Kamer van Koophandel. 34185334
Postbank: NL 37 INGB 0009 5894 53
BTW-nummer 185728741B01

Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde centraal staan en worden nageleefd. Algemene voorwaarden staan vermeld op www.blusbus.nl

Artikel 1, algemeen

 1. De algemene voorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten, zowel schriftelijk, digitaal als mondeling waarbij de opdrachtgever gebruikmaakt van de diensten of naam van Blusbus.
 2. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijk rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van haar of zijn beroep.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Blusbus waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2, aanbiedingen

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blusbus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. De offerte is gebaseerd op de informatie die is verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig is, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt een nacalculatie.
Artikel 3, orderbevestiging
 1. De order is bevestigd zodra de wederpartij schriftelijk akkoord is gegaan. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk of verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeengekomen overeenkomst.
 2. Bij de bevestiging van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Blusbus.
Artikel 4, uitvoering overeenkomst

 1. Blusbus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.
 2. Kwaliteit en professionaliteit zullen te allen tijde worden nagestreefd. Blusbus zal hieruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Blusbus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Blusbus is vrij in het plaatsen van personeel, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of producten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Blusbus worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt is Blusbus hiervoor niet verantwoordelijk en heeft Blusbus het recht de overeenkomst op te schorten en eventueel voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. De entree van het evenement dient te allen tijde minimaal 1.95 meter breed en 2.62 meter hoog te zijn.
 6. Wanneer is overeengekomen dat de opdrachtgever een deel van de opdracht of inkoop op zich neemt en de opdrachtgever daarop in gebreke blijft, heeft Blusbus het recht dit te corrigeren en de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 7. Blusbus behoudt te allen tijde zijn eigen identiteit en uitstraling. Deze identiteit staat centraal in service, naamsvermelding op eventuele bedrijfskleding, bar, barattributen, etc.
 8. Opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijk voor de juiste vergunningen voor de opdracht of het evenement waarvoor Blusbus wordt ingeschakeld.
Artikel 5, huisregels

 1. Blusbus, of diens personeel, is bevoegd een gast geen alcoholhoudende dranken te schenken indien diens gedrag naar het oordeel van Blusbus of diens personeel een verstoring van de sociale hygiëne of een schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.
 2. Aan minderjarigen wordt geen alcohol verstrekt, ook niet onder toezicht van hun ouders. Bij twijfel is legitimatie verplicht.
 3. Enige vorm van beschadiging aan Blusbus of Blusbus-eigendommen wordt verhaald op de opdrachtgever, de geadresseerde van de offerte.
 4. Alleen de manager/projectmanager van Blusbus is bevoegd om het personeel opdrachten te geven.
 5. Blusbus is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.
Artikel 6, annuleren

 1. De opdracht dient schriftelijk te worden geannuleerd door de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren met uitzondering van annulering van bevestigde opdrachten op zaterdagen en zondagen in de maanden maart tot en met oktober.
 3. Annulering van bevestigde opdrachten op zaterdagen en zondagen in bovengenoemde maanden zal de volledige offerteprijs berekend worden aan opdrachtgever.
 4. Indien de opdracht binnen twee weken wordt geannuleerd, zal 50 procent van de hoofdcalculatie, al gemaakte kosten en eventuele extra kosten op de opdrachtgever worden verhaald.
 5. Blusbus heeft het recht om gemaakte kosten te verrekenen met de aanbetaling van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft op gemaakte afspraken kan Blusbus de opdracht direct annuleren. Eventueel gemaakte onkosten worden verhaald op de opdrachtgever.
Artikel 7, wijzigingen

 1. Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven waardoor Blusbus wordt genoodzaakt dit te corrigeren, zal Blusbus de mogelijk kosten verrekenen in de nacalculatie.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blusbus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Blusbus de opdrachtgever hierover inlichten.
Artikel 8, betaling

 1. Betaling ( hoofd- en nacalculatie) dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Blusbus onmiddellijk opeisbaar.
 4. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van Blusbus, Blusbus-eigendommen, glaswerk of welke andere eigendom van Blusbus wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 5. Artikel 9, incassokosten
  1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen verzuimt, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
  2. Indien Blusbus hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
  Artikel 10, opzegging

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Zie ook art. 6.
  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft Blusbus recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de naam van Blusbus zijn toe te schrijven. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  3. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Blusbus zal Blusbus in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Blusbus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  Artikel 11, opschorting en ontbinding

  1. Blusbus is bevoegd de nakoming van de verbinding op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  – na het sluiten van de overeenkomst Blusbus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  1. Voorts is Blusbus bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Blusbus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Blusbus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  >Artikel 12, aansprakelijkheid

  1. Indien Blusbus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Blusbus aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blusbus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Blusbus toegerekend kan worden;

  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  1. Blusbus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blusbus of zijn ondergeschikten.
  Artikel 13, overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blusbus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blusbus niet in staat is de verplichting na te komen.
  3. Blusbus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blusbus zijn verplichting had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende dat de periode voortduurt de verplichting opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
  5. Voor zoveel Blusbus ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blusbus gerechtigd om het reeds nagekomen of na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 14, geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Blusbus gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Blusbus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toestaan recht van verschoning, dan is Blusbus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  Artikel 15, intellectueel eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Blusbus zich de rechten en bevoegdheden voor die Blusbus toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Blusbus is als merknaam gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor Intellectueel Eigendom. Oneigenlijk gebruik en/of zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming gebruik maken van de naam Blusbus wordt bestraft met een direct opeisbare boete van maximaal € 25.000,00.
  3. Alle door Blusbus verstrekte stukken, zoals adviezen, concepten, recepten, barattributen, beeldmateriaal etc. zijn uitsluitend bestemd om in het kader van de overeenkomst te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gebruikt, openbaargemaakt of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekt stukken anders voortvloeit.
  4. Blusbus behoudt zich het recht voor om eigengemaakte beeld- en video-opnamen met al dan niet door Blusbus ingezette derden te gebruiken voor marketingdoeleinden.
  5. Het is niet toegestaan door de opdrachtgever of derden om beeldmateriaal te maken van Blusbus zoals barservice en -uitstraling, personeel, bars, cocktails etc. en deze te publiceren voor eigen marketing zonder schriftelijke toestemming van Blusbus.
  6. Blusbus behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegekomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  Artikel 16, niet-overname personeel

  1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg met Blusbus ter zake heeft plaatsgevonden, medewerkers van Blusbus of van ondernemingen waarop Blusbus ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of in direct, voor zich laten werken.
  Artikel 17, geschillen

  1. De rechtbank in de vestigingsplaats van Blusbus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Blusbus het recht geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Artikel 18, toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Blusbus en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.